Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Trần Xuân Túc - ĐTCQ: 0257.3556.777 - ĐTDĐ: 0983.896.895.

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn ĐồngĐTCQ: 0257.3843.216 ĐTDĐ: 0905.112.384.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tứ - ĐTCQ: 0257.3843.289 - ĐTDĐ: 0983.909.664.

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Đình AnĐTCQ: 0257.3606.999 - ĐTDĐ: 0914.254.888.

 

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở (Kí hiệu P1): ĐT - 0257.3842756

a) Lãnh đạo Văn phòng gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bông - Chánh Văn phòng, ĐTCQ: 0257.3842789  DĐ: 0914195666.

- Ông Nguyễn Hoàng Sanh - Phó Chánh Văn phòng, DĐ: 0914187500.

b) Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; các chế độ chính sách liên quan đến công chức, viên chức, người lao động; công tác đào tạo, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác tài chính, kế toán; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản trị hành chính Văn phòng; đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính, Chính phủ điện tử; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất; chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng; thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao;

2. Thanh tra Sở (Kí hiệu P2): ĐT - 0257.3841328

a) Lãnh đạo Thanh tra gồm:

- Ông Nguyễn Bá Quang - Chánh Thanh tra, DĐ: 0905630863.

- Ông Ngô Trung Nhân - Phó Chánh Thanh tra, DĐ: 0946843593.

b) Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật (trừ các công việc kiểm tra thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn); tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý trật tự xây dựng thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao;

3. Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Phát triển đô thị (Kí hiệu P3): ĐT - 0257.3843891

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Huy Toàn - Trưởng phòng, DĐ: 0913110220.

- Ông Trần Phạm Khánh Lâm - Phó Trưởng phòng, DĐ: 0903091996.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp giấy phép xây dựng; quy hoạch xây dựng; kiến trúc (trừ công tác cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ hành nghề quy hoạch xây dựng); phát triển đô thị; thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao;

4. Phòng Quản lý xây dựng (Kí hiệu P4): ĐT - 0257.3841133

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng phòng, ĐTCQ: 0257.3686168 – DĐ: 0914010932.

- Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Trưởng phòng, DĐ: 0982220056.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế xây dựng; chi phí đầu tư xây dựng (trừ giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình); hợp đồng xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân (bao gồm chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ hành nghề quy hoạch xây dựng) và cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng; hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập; quản lý doanh nghiệp hoạt động xây dựng, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao ;

5. Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật (Kí hiệu P5): ĐT - 0257.3842062

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Huỳnh Đức Nam - Trưởng phòng, DĐ: 0912494356.

- Ông Võ Đức Toàn - Phó Trưởng phòng, DĐ:0839728930.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản; thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao;

6. Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng (Kí hiệu P6): ĐT- 0257.3842755

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Công Tiến - Trưởng phòng , DĐ: 0976307663.

- Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Trưởng phòng 

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; an toàn lao động và vệ sinh môi trường; vật liệu xây dựng; thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao;

7. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

7.1. Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (gọi tắt TTQH): ĐT – 0257.6250092

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Giám đốc, DĐ: 0905912129.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng thực hiện: Các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, cung cấp các dịch vụ tư vấn quy hoạch xây dựng, tư vấn xây dựng theo quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng; hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn dài hạn và ngắn hạn; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực xây dựng; báo cáo Giám đốc Sở các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;

7.2. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (gọi tắt TTGĐ): ĐT- 0257.3811877

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc, DĐ: 0983183729.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng thực hiện: giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm: Giám định, kiểm định chất lượng, khối lượng, sự cố công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; giám định tư pháp về lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, gồm: Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng tại nơi sản xuất, nơi kinh doanh và tại công trình; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình; thí nghiệm, kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm, cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; kiểm định đánh giá chất lượng công trình đang sử dụng có nhu cầu sửa chữa, mở rộng cải tạo, nâng câp, phá dỡ hoặc xảy ra sự cố; kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng (theo yêu cầu của chủ đầu tư); chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn vật liệu xây dựng và cấu kiện, kết cấu xây dựng; tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về xây dựng, vật liệu xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình cấp thoát và vệ sinh môi trường nông thôn), giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, công trình cầu và đường quốc lộ qua đô thị) theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng; báo cáo Giám đốc Sở các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: