Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Trần Xuân Túc - ĐTCQ: 0257.3556.777 - ĐTDĐ: 0983.896.895.

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn ĐồngĐTCQ: 0257.3843.216 ĐTDĐ: 0905.112.384.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tứ - ĐTCQ: 0257.3843.289 - ĐTDĐ: 0983.909.664.

 

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở (Kí hiệu P1): ĐT - 0257.3842756

a) Lãnh đạo Văn phòng gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bông - Chánh Văn phòng, ĐTCQ: 0257.3842789  DĐ: 0914195666.

- Ông Nguyễn Hoàng Sanh - Phó Chánh Văn phòng, DĐ: 0914187500.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện công tác tổ chức công chức, viên chức, kế hoạch, tài chính, bảo vệ nội bộ của Sở; quản lý biên chế công chức, viên chức, quỹ tiền lương; công tác pháp chế; đầu mối thực hiện công tác thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính, trang thông tin điện tử; tổng hợp, thống kê, báo cáo; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng; sáng kiến, quản lý công tác văn thư - lưu trữ và quản trị văn phòng. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao;

2. Thanh tra Sở (Kí hiệu P2): ĐT - 0257.3841328

a) Lãnh đạo Thanh tra gồm:

- Ông Nguyễn Bá Quang - Chánh Thanh tra, DĐ: 0905630863.

- Ông Ngô Trung Nhân - Phó Chánh Thanh tra, DĐ: 0946843593.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Xây dựng và xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền được pháp luật quy định; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện công tác tổ chức tiếp dân định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Sở. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao;

3. Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Phát triển đô thị (Kí hiệu P3): ĐT - 0257.3843891

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Huy Toàn - Trưởng phòng, DĐ: 0913110220.

- Ông Huỳnh Đức Nam - Phó Trưởng phòng, DĐ: 0912494356.

- Ông Trần Phạm Khánh Lâm - Phó Trưởng phòng, DĐ: 0903091996.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng và phát triển đô thị gồm: Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (bao gồm: Quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và các khu chức năng); thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng công trình xây dựng, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình quảng cáo ngoài trời, nhà ở riêng lẻ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện quản lý phát triển đô thị: Tổ chức lập các loại quy hoạch theo quy định, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị trên địa bàn tỉnh; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị, khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về lập và quản lý chi phí lập và thẩm định khu vực phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao;

4. Phòng Quản lý xây dựng (Kí hiệu P4): ĐT - 0257.3841133

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng phòng, ĐTCQ: 0257.3686168 – DĐ: 0914010932.

- Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Trưởng phòng, DĐ: 0982220056.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, gồm: Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; quyết định công bố: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, chỉ số giá, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; quản lý giá các dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng (Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý điều kiện hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài); thẩm định và hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, III cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân và chứng chỉ năng lực đối với tổ chức; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao;

5. Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật (Kí hiệu P5): ĐT - 0257.3842062

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Đình Phong - Trưởng phòng, DĐ: 0913420445.

- Ông Võ Đức Toàn - Phó Trưởng phòng, DĐ:0839728930.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý về nhà ở: Nghiên cứu xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; tổ chức thực hiện, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở. Thực hiện quản lý về công sở:; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước. Thực hiện quản lý về thị trường bất động sản: Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản. Thực hiện quản lý về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao;

6. Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng (Kí hiệu P6): ĐT- 0257.3842755

a) Lãnh đạo Phòng gồm:

- Ông Nguyễn Công Tiến - Trưởng phòng , DĐ: 0976307663.

b) Chức năng, nhiệm vụ: T Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, gồm: Quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo hành công trình xây dựng theo phân cấp; thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám định xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng, các công trình hết niên hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp theo phân cấp; Tham mưu xử lý sự cố công trình theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng theo phân cấp; công bố danh mục các công trình xây dựng hiện hữu không đảm bảo an toàn chịu lực, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và cộng đồng theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và quản lý thông tin về thí nghiệm, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp trong xây dựng; phối hợp với các đơn vị xử lý các vi phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trình xây dựng theo quy định.Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên; quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu, quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao;

7. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

7.1. Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (gọi tắt TTQH): ĐT – 0257.6250092

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Giám đốc, DĐ: 0905912129.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng thực hiện: Các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, cung cấp các dịch vụ tư vấn quy hoạch xây dựng, tư vấn xây dựng theo quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng; hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn dài hạn và ngắn hạn; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực xây dựng; báo cáo Giám đốc Sở các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;

7.2. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (gọi tắt TTGĐ): ĐT- 0257.3811877

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc, DĐ: 0983183729.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng thực hiện: giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm: Giám định, kiểm định chất lượng, khối lượng, sự cố công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; giám định tư pháp về lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, gồm: Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng tại nơi sản xuất, nơi kinh doanh và tại công trình; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình; thí nghiệm, kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm, cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; kiểm định đánh giá chất lượng công trình đang sử dụng có nhu cầu sửa chữa, mở rộng cải tạo, nâng câp, phá dỡ hoặc xảy ra sự cố; kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng (theo yêu cầu của chủ đầu tư); chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn vật liệu xây dựng và cấu kiện, kết cấu xây dựng; tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về xây dựng, vật liệu xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình cấp thoát và vệ sinh môi trường nông thôn), giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, công trình cầu và đường quốc lộ qua đô thị) theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng; báo cáo Giám đốc Sở các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: