Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2022

TT

Chứng chỉ hành nghề

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2022

- Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 07/01/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

2

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đợt 01 năm 2022

Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

Phụ lục đính kèm Quyết định

3

Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đợt 02 năm 2022

Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 21/4/2022

4

Danh sách cấp Chứng chri hành nghề Kiến trúc đợt 03 năm 2022

Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 11/7/2022

- Phụ lục đính kèm Quyết định

5

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2022

- Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 11/7/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

6

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 11/7/2022

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 11/7/2022, kèm theo CCHN được cấp

7

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 19/8/2022

Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 19/8/2022, kèm theo CCHN được cấp, , kèm theo CCHN được cấp

8

Danh sách cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 108/QĐ-SXD ngày 10/10/2022

Quyết định số 108/QĐ-SXD ngày 19/8/2022, kèm theo CCHN được cấp, kèm theo CCHN được cấp

9

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc theo Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 29/8/2022

Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 29/8/2022, kèm theo CCHN được cấp, kèm theo CCHN được cấp

10

Danh sách cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  theo Quyết định số 129/QĐ-SXD ngày 03/11/2022

Quyết định số 129/QĐ-SXD ngày 03/11/2022, kèm theo CCHN được cấp

11

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 13/10/2022   

Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 13/10/2022, kèm theo CCHN được cấp

12

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc theo Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 25/11/2022

Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 25/11/2022, kèm theo CCHN được cấp

13

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 27/12/2022

Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 27/12/2022, kèm theo CCHN được cấp


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: